1 Created with Sketch.

Medezeggenschapsraad

Alle ouders kunnen meedenken, meepraten over de school en de kwaliteit ervan.

Dat kan via de medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De directeur is adviserend lid. Leden van de MR worden voor vier jaar gekozen, middels verkiezingen. Deze raad is vooral bedoeld om ouders en leerkrachten inspraak te geven in beslissingen van o.a. het bestuur van de school. Zo is de MR bevoegd tot bespreking van alle zaken die de school aangaan, zoals veranderingen in het schoolplan, benoemingen het gevoerde beleid van de school e.d. De MR is tevens bevoegd over allerlei zaken bij het schoolbestuur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De MR bevordert het vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De taken van de MR zijn vastgelegd in een reglement.

Heeft u als ouder punten die geagendeerd moeten worden dan kunt u deze mailen naar matthijsingelse@archipelscholen.nl

Personeelsgeleding:
Matthijs Ingelse (voorzitter)
Chantal van Dalen
Lia Goedbloed

Oudergeleding:
Jolanda de Wit – Gerrits (secretaris / penningmeester)
Denice Morris
Saskia Versluis

VERGADERDATA MR Het Element 2020-2021

Beste lezer,
Hieronder vindt u de vergaderdata van de MR van basisschool Het Element schooljaar 2020-2021. Wanneer u een vergaderpunt wil aandragen of een vergadering wilt bijwonen dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de MR (matthijsingelse@archipelscholen.nl).

Hartelijke groet,
MR Het Element

MR vergaderingen Het Element:

  • Dinsdag 12 oktober 2020, 19.30 uur – 21.00 uur;
  • Dinsdag 8 december 2020, 19.30 uur – 21.00 uur;
  • Dinsdag 26 januari 2021, 19.30 uur – 21.00 uur;
  • Dinsdag 30 maart 2021, 19.30 uur – 21.00 uur;
  • Dinsdag 20 april 2021, 19.30 uur – 21.00 uur;
  • Dinsdag 22 juni 2021, 19.30 uur – 21.00 uur;
  • *Dinsdag 13 juli 2021 extra vergadering indien nodig

Notulen:

29 maart 2021 concept-notulen MR vergadering
26 januari 2021 notulen MR vergadering
8 december 2020 notulen MR vergadering
12 oktober 2020 notulen MR vergadering
6 juli 2020 notulen MR vergadering
16 juni 2020 notulen MR vergadering
7 april 2020 notulen MR vergadering
8 januari 2020 MR vergadering notulen
19 november 2019 MR vergadering notulen
23 oktober 2019 MR vergadering notulen
3 september 2019 MR vergadering notulen

Jaarverslagen en Jaarplan:

MR jaarverslag 2019 – 2020
Jaarplan medezeggenschapsraad Het Element 2020-2021

Reglementen:

MR reglement Archipel Scholen 2020 – 2021 Het Element
Huishoudelijk reglement MR Het Element 2020 – 2021