Missie en visie

Het Element is de openbare school in de wijk. Ieder kind is van harte welkom, ongeacht levensbeschouwelijke achtergrond. Binnen de school wordt vooral gezocht naar de overeenkomsten en het kennisnemen en leren van elkaars achtergronden.
De missie van alle Archipelscholen is: kwaliteit voor ieder kind, waarbij ontmoeting en respect centraal staan.
De kernwaarden van de Archipelscholen vindt u terug in de school:
Kindgericht: Ieder kind is uniek, wordt gezien en gevolgd in zijn of haar ontwikkeling. 
Toekomstgericht: Ons onderwijs is vernieuwend. We gebruiken moderne onderwijsmethoden en zetten digitale leermaterialen in.
Resultaatgericht: Kwaliteit in de breedste zin van het woord staat ons voor ogen. We stellen ons regelmatig de vraag ‘Doen we de goede dingen’ en ‘Doen we dingen goed’. 
Maatschappijgericht : De school staat midden in de samenleving. We hechten aan goede omgangsvormen en respectvolle omgang met elkaar. We stimuleren actief burgerschap waarbij kinderen zich inzetten voor een ander. jaarlijks wordt een goed doel gekozen, waar kinderen zich voor inzetten. De school is transparant en legt verbinding, zoals in de samenwerking met het zorgcentrum Rustenburg waar wij ‘jong en oud’ met elkaar samenbrengen tijdens verschillende activiteiten.
Samenwerkingsgericht:we werken op alle niveaus professioneel samen om een optimale leer en leefomgeving voor onze kinderen en hun ouders  te scheppen. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met KOW (Kinderopvang Walcheren) waardoor een peutergroep in de school is gerealiseerd.

Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?

Het Element werkt vanuit een ander organisatiemodel: SlimFit. Dit wordt beoogd dat leerkrachten worden ingezet op de kerntaken op hbo-niveau en dat de andere leden van het team de leerkrachten aanvullen. Elk kind is gekoppeld aan een vaste mentor op hbo-niveau, die verantwoordelijk is voor het leerproces van zijn/haar kinderen en met zijn/haar groep kinderen de dag ‘opent’ en ‘sluit’ en de communicatie met de ouders verzorgt. Hierbij speelt het ICT onderwijs een grote rol. Hiervoor zijn wij toegetreden tot de Jeelo communitie.
De komende jaren richten wij ons op het verder ontwikkelen van SlimFit en Jeelo. Grotere zelfstandigheid en eigenaarschap van leren van kinderen en het benutten van aanwezige expertise binnen het team Leren met en van elkaar).
Jaarlijks wordt veel aandacht besteed (analyse, beoordeling en verbeterplannen) aan goede resultaten op het gebied van leren maar ook op vaardigheidsniveau. Daarnaast vinden we talentontwikkeling (waar ben ik goed in) erg belangrijk
Daarnaast hechten wij op Het Element aan normen en waarden in en om de school.
Hoe gaan we met elkaar om? Hoe los je onenigheid op? Wat betekenen begrippen als ‘beleefd’ en ‘respectvol’ zijn? Ook iets voor ander overhebben en je inzetten voor anderen zijn zaken die we kinderen leren.  Als team proberen we een voorbeeldfunctie te vervullen.

Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?

Het Element is een openbare school. Iedereen is welkom. In dagelijkse omgang, in de lessen Leefstijl en met het gebruik van Soemo kaarten leren we kinderen om zich in te leven in de ander en de ander te respecteren. Je mag zijn wie je bent en iedereen is uniek zijn hierbij uitgangspunten.
Daarnaast maken we gebruik van de actualiteit om onderwerpen te bespreken en brengen we kinderen kennis bij vanuit het leerstofaanbod of gastlessen. U kunt hierbij denken aan kennis van de wereldgodsdiensten of gastlessen van de GGD over seksualiteit (groep 7 en 8).
Binnen de school is er de mogelijkheid om eenmaal per week  islamitisch vormingsonderwijs of christelijk vormingsonderwijs te volgen.